There is nothing to show here!
Slider with alias homemob not found.
CLASS A PROPERTIES
Your search results

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pre náš realitný tím ČIERŤAŽSKÝ je ochrana osobných údajov Vás, ako našich klientov, ale aj ďalších fyzických osôb veľmi dôležitá. Nižšie uvedené podmienky vysvetľujú a informujú Vás, ako pri poskytovaní našich služieb v rámci spoločnosti CIERTAZSKY s.r.o. (ďalej len „Prevádzkovateľ“) spracúvame Vaše osobné údaje.

Všetky osobné údaje zabezpečujeme a chránime v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

V zmysle vyššie uvedenej legislatívy Vás Prevádzkovateľ prostredníctvom tohto dokumentu informuje, prečo a akým spôsobom sú Vaše osobné údaje spracúvané, ako sú zabezpečené, ako dlho ich Prevádzkovateľ uchováva, aké sú v súvislosti s ich spracúvaním Vaše práva, ale aj ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Pre maximálne zabezpečenie všetkých spracúvaných osobných údajov Prevádzkovateľ prijal príslušné bezpečnostné opatrenia.

PREVÁDZKOVATEĽ A JEHO KONTAKTNÉ ÚDAJE

Prevádzkovateľom je spoločnosť CIERTAZSKY s.r.o., so sídlom na ulici Frankovská 14177/7, 831 01 Bratislava – Nové Mesto, IČO: 52 251 462, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 136003/B. Adresa kancelárie je Prešovská 16401/38B, 821 02 Bratislava – Ružinov.

Vo veci spracúvania a ochrany osobných údajov môžete Prevádzkovateľa kedykoľvek kontaktovať osobne, alebo písomne na adrese kancelárie Prešovská 16401/38B, 821 02 Bratislava – Ružinov, e-mailom na adrese info@ciertazsky.sk, alebo telefonicky na čísle +421 948 219 291.

ÚČELY SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný a primeraný účelu ich spracúvania. Spracúvaním osobných údajov môže Prevádzkovateľ poveriť tretie osoby, napr. notárske úrady, alebo advokátske kancelárie za účelom prípravy zmluvných dokumentov, finančných sprostredkovateľov, spoločnosti poskytujúce IT služby, marketingových špecialistov, call centrum Prevádzkovateľa, asistentov, obchodných zástupcov, realitných maklérov a pod.. V prípade spracúvania osobných údajov sprostredkovateľmi Prevádzkovateľ striktne dbá na dodržiavaní bezpečnostnej dokumentácie a opatrení, ktoré boli prijaté na zabezpečenie spracúvaných osobných údajov.

Osobné údaje sú akékoľvek údaje a informácie týkajúce sa identifikovanej fyzickej teda dotknutej osoby, pričom Prevádzkovateľ spracúva najmä meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, trvalý pobyt, telefónne číslo, e-mail, štátnu príslušnosť, rodinný stav, číslo občianskeho preukazu a iné nevyhnutné identifikačné údaje.

KEDY, NA ZÁKLADE ČOHO A AKO DLHO SA SPRACÚVAJÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje za účelom súvisiacim s plnením zmluvných záväzkov všetkých zmluvných strán, pričom sa riadi základnými zásadami spracúvania osobných údajov, najmä: zákonnosť spracúvania (Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje iba v tom prípade, že na ich spracúvanie existuje právny základ), minimalizácia rozsahu (spracúva osobné údaje iba v minimálnom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie účelu spracúvania), minimalizácia doby (všetky osobné údaje uchováva iba počas obmedzenej doby).

Prečo: Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom naplnenia predmetu zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, resp. aby sa na základe Vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy podľa č. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

Ako dlho: Vaše osobné údaje sú spracúvané počas doby trvania zmluvy, čo znamená do úplného poskytnutia služby vyplývajúcej zo zmluvy, alebo do úplného vysporiadanie všetkých záväzkov zo zmluvy vyplývajúcich.

Komu: osobné údaje sú poskytované aj sprostredkovateľom a partnerom Prevádzkovateľa: finanční sprostredkovatelia, notárske úrady, advokátske kancelárie, kancelárie poskytujúce účtovné služby, marketingoví a PR špecialisti, spoločnosti poskytujúce IT služby, komunikačné a call centrum Prevádzkovateľa, asistenti, obchodní zástupcovia, realitní makléri, znalci, bankoví zamestnanci, spolupracujúce realitné kancelárie, prevádzkovatelia realitných portálov, poskytovatelia newsletteringových služieb, poskytovatelia chatbox služieb.

Medzi príjemcov Vašich osobných údajov môžu patriť aj prevádzkovatelia sociálnych sietí Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. Vyššie uvedeným prevádzkovateľom môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté v prípade, že Prevádzkovateľa kontaktujete prostredníctvom aktivity na niektorej z vyššie uvedených sociálnych sietí. Pre vyššie opísané spracúvanie osobných údajov je pre Vás kontaktným subjektom Prevádzkovateľ.

Prenos: V určitých prípadoch podľa predchádzajúceho odstavca môže prichádzať ku prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín – USA.

Profilovanie: Prevádzkovateľ nevyužíva automatické rozhodovanie vrátane profilovania, pri ktorom by dochádzalo k automatickému vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

VEREJNE DOSTUPNÉ ZDROJE

Prevádzkovateľ môže spracovávať osobné údaje osôb, ktorých osobné údaje boli zverejnené na verejne dostupných zdrojoch, ako napr. realitné portály, kontakty z vyplnených formulárov, kontakty prijaté telefonicky, e-mailom, poštou alebo priamym kontaktom za účelom ponuky služieb, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje v rámci svojej činnosti. Poskytovanie osobných údajov za týmto účelom nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou a Prevádzkovateľ môže osobné údaje spracúvať iba na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Tieto osobné údaje sa v závislosti od vzájomnej komunikácie s dotknutou osobou uchovávajú najdlhšie po dobu 1 roka odo dňa udelenia súhlasu.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSôB

Právo na prístup: Ako dotknutá osoba máte právo od Prevádzkovateľa získať potvrdenie o tom, či Vaše osobné údaje spracúva. Pokiaľ áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a zároveň všetkým doplňujúcim informáciám a to v rozsahu stanovenom v čl. 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sú spracúvané. Pokiaľ podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, Prevádzkovateľ Vám informácie poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

Právo na opravu: Prevádzkovateľ prijal primerané opatrenia na to, aby zabezpečil presnosť, úplnosť a aktuálnosť Vašich osobných údajov. Od Prevádzkovateľa máte právo žiadať, aby bez zbytočného odkladu opravil, alebo doplnil Vaše nesprávne, alebo neúplné osobné údaje.

Právo na vymazanie: Máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a to bez zbytočného odkladu. A to po preukázateľnom uplatnení tohto práva u Prevádzkovateľa a súčasne naplnenia niektorého z dôvodov uvedených v čl. 17 Nariadenia, napr. ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo spracúvali, alebo sa osobné údaje spracúvali nezákonne alebo namietate spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 2 Nariadenia. Prevádzkovateľ nie je oprávnený Vašej požiadavke na vymazanie osobných údajov vyhovieť v prípade, ak je spracúvanie Vašich osobných údajov potrebné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Právo na obmedzenie spracúvania: Máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov, alebo aj je spracúvanie Vašich osobných údajov protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje už nepotrebuje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate. Ak by malo dôjsť k zrušeniu obmedzenia spracúvania Vašich osobných údajov, Prevádzkovateľ Vás o tom vopred informuje.

Právo na prenos: Za určitých okolností máte právo na prenos Vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, ktorého Vy určíte. Právo na prenos sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste mu udelili, na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje automatizovanými prostriedkami. Uplatnením tohto práva nie je dotknuté Vaše právo na výmaz Vašich osobných údajov.

Právo namietať: Máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov a to napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, pri ktorom dochádza k profilovaniu. V prípade takéhoto namietania Prevádzkovateľ nesmie Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Práva podať návrh alebo podnet: V prípade, ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané v rozpore s Nariadením a Zákonom, máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov alebo inému príslušnému orgánu v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Právo odvolať súhlas: Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať a to rovnakou formou, akou ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu. Prevádzkovateľ po odvolaní súhlasu prestane Vaše osobné údaje spracúvať.

UPLATŇOVANIE VAŠICH PRÁV

Vaše vyššie uvedené práva si môžete uplatniť na kontaktných adresách Prevádzkovateľa:

E-mail: info@ciertazsky.sk

Poštová zásielka: Frankovská 14177/7, 831 01 Bratislava – Nové Mesto

Prevádzkovateľ Vám odpoveď na uplatnenie Vašich práv poskytne bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok.

Odpoveď na uplatňovanie Vašich práv Vám Prevádzkovateľ poskytne bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 1 (jedného) mesiaca od doručenia žiadosti. Za určitých okolností sa táto lehota môže predĺžiť o ďalšie 2 (dva) mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a aktuálny počet žiadostí. Prevádzkovateľ je povinný Vás o predĺžení lehoty vždy informovať. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možností poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

Tieto informácie o spracúvaní osobných údajov sú platné a účinné od 18.06.2022. Vzhľadom na to, že v budúcnosti sa môže vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v tomto materiáli, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. Prevádzkovateľ Vás o tom náležitým spôsobom vopred informuje.

+421 948 219 291
info@ciertazsky.sk
Prešovská 38B, 821 02 Bratislava
Všetky obrázky a texty na tomto webe sú autorským dielom a majetkom spoločnosti CIERTAZSKY s.r.o. a jej partnerov.
© 2024 realitný tím ČIERŤAŽSKÝ.

Compare Listings